Zasada jednego okienka przy zakładaniu biznesu

Zasada jednego okienka przy zakładaniu biznesu

Od 2009 roku, zgodnie ze zmianą ustawy i wprowadzeniem tak zwanej zasady jednego okienka, osoba fizyczna, chcąca zarejestrować własną działalność gospodarczą, może to zrobić w bardzo prosty sposób, a mianowicie wypełniając formularz EDG1. Dla założenia firmy jest to bardzo ważny formularz. EDG1 to połączenie wielu różnych druków, które były do tej pory wypełniane podczas procesu rejestracji działalności gospodarczej. Druk ten zastąpił kilka innych, a mianowicie konieczny wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, niezbędny formularz o nadanie numeru REGON, podanie o przyznanie numeru NIP oraz zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oprócz możliwości zgłoszenie firmy i otrzymania stosownych numerów, za pomocą wspomnianego formularza, przedsiębiorca może także zawiadomić o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej – czyli o likwidacji własnej firmy. Wniosek ten można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta, ale można także złożyć go za pomocą pełnomocnika, to znaczy osoby upoważnionej notarialnie. Od niedawna możliwe jest także przesłanie prawidłowo wypełnionego wniosku listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy zakładaniu firmy i wysyłaniu wniosku listownie, należy pamiętać o tym, że powinien to być list polecony i musimy do wniosku dołączyć własnoręczny podpis, poświadczony notarialnie. Jeżeli natomiast chcemy wypełnić wniosek online i przesłać go w formie elektronicznej, powinniśmy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.