Przedmiot działalności konsultingowej doradcy

Przedmiot działalności konsultingowej doradcy

Podstawą udzielania wsparcia merytorycznego dla firm, osób prywatnych czy instytucji jest odpowiednio skonstruowana umowa. Stanowi ona podstawę prawną i przedmiot do ewentualnego dochodzenia roszczeń. Ustanawia ponadto zakres obowiązków i wymagań podejmowanych przez obie zainteresowane strony. Konsulting dla firm jest działalnością której przedmiotem będzie świadczenie usług. Podmiotem udzielającym wiedzy, wykonującym usługi jest osoba niezależna , która posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia. Zakres usług zależny jest od woli stron i nie musi mieć charakteru stałego. Współpraca podejmowana jest w zależności od potrzeby. Czas trwania takich świadczeń również jest określany w umowie. Może mieć on charakter okresowy bądź jednorazowy. Wyznaczany jest na jej podstawie zakres prac i obowiązków, również uzależniony od złożoności i wymagań klienta oraz zagadnienia. Podstawą jest jednak wzajemne zaufanie współpracujących stron. Doradca na bieżąco zobowiązuje się do zdawania relacji z postępów działania, planów i założeń. Wspólnie negocjowane są rozwiązania, następstwa i skutki wdrażanych zmian. Decyzyjność pozostaje jednak po stronie zlecającego a nie doradcy, który za swoją pracę pobiera ustalone w umowie wynagrodzenie.