Podział spółek osobowych

W kodeksie spółek handlowych wyróżniono cztery rodzaje spółek osobowych, mianowicie, spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną i spółkę partnerską. Do założenia tylko jednej z nich potrzebny jest kapitał zakładowy, chodzi tutaj oczywiście o spółki komandytowo-akcyjne, a nominalna wysokość takiego kapitału początkowego wynosić musi pięćdziesiąt tysięcy złotych. Osobowe spółki osobowe to podmioty gospodarcze, które warto zakładać, jeśli mamy zamiar prowadzić działalność o niewielkim zasięgu. Minusem takich spółek jest występowanie przy większości z nich odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania pozostałych wspólników wobec wierzycieli spółki. Odpowiedzialność zbiorowa nie występuje w przypadku spółek partnerskich, lecz tę formę organizacyjno-prawną mogą założyć jedynie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów. Kodeks spółek handlowych do grona wolnych zawodów zaliczył między innymi zawody rzeczoznawcy majątkowego, aptekarza, radcy prawnego, notariusza, pielęgniarki, tłumacza przysięgłego, czy brokera na rynku nieruchomości. Wśród spółek osobowych tylko spółki komandytowo-akcyjne mają prawo do emisji papierów wartościowych. Spółki osobowe zawiązuje się w formie umowy, w obecności notariusza pod rygorem nieważności. W umowie spółek osobowych trzeba zawrzeć pewne obowiązkowe elementy.