Konieczność otrzymania numeru REGON

Konieczność otrzymania numeru REGON

Przedsiębiorca przy zakładaniu firmy powinien pamiętać o konieczności posiadania numeru REGON. Jest to skrót od nazwy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer ten to unikalny numer, który zostaje nadany przez Główny Urząd Statystyczny, i służy przede wszystkim do identyfikacji firmy. Wymóg jego posiadania został uregulowany w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej, a dalsze szczegóły zawarto w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej. Dokumenty te regulują wzory wniosków, ankiet i zaświadczeń, a także szczegółowe warunki i tryb współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, dla których numer REGON jest niezbędny. Podczas zakładania firmy, przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą może złożyć formularz o wpis do REGON w siedzibie Urzędu Gminy, razem z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, albo też samodzielnie do oddziału Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszym przypadku urząd wyręcza przedsiębiorcę i nie później niż w ciągu 3 dni od daty dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego dany przedsiębiorca jest zameldowany. W drugim przypadku wniosek o nadanie numeru można składać osobiście w oddziale urzędu statystycznego właściwym dla miejsca zamieszkania, albo też wysłać go pocztą. Jest to warunek konieczny przy zakładaniu firmy.